Akuálna informácia

Nástupy do táborov

Nástup do tábora je vždy v sobotu medzi 14,00 - 17,00 h.

Pri nástupe treba odovzdať  kópiu preukazu poistenca zdravotnej poisťovne a tlačivo ZDRAVOTNÉ VYHLÁSENIE RODIČA, ktoré CK zasiela v obálke poštou cca 7 dní pred nástupom do tábora. Zdravotné vyhlásenie rodič nepodpisuje rodič skôr ako 1 deň pred začatím pobytu. Ak dieťa užíva lieky, odovzdajte ich zdravotníkovi. Ak dieťa do tábora odovzdáva osoba, ktorá nie je rodičom dieťaťa, nemusí mať na odovzdanie dieťaťa splnomocnenie od rodiča. Splnomocnenie sa vyžaduje iba pri pri prevzatí dieťaťa z tábora osobou, ktorá nie je rodičom tohto dieťaťa. Potvrdenie od lekára nie je potrebné.

Odchod z tábora je v sobotu medzi 9 – 11,00 hod.

Rodič je  povinný prevziať dieťa z tábora bez ohľadu na jeho vek osobne, prípadne môže písomne splnomocniť inú dospelú osobu. Podpis na splnomocnení nie je potrebné úradne overovať.

 

Ako budú teda prebiehať letné tábory?

Ako iste viete, aj  v minulosti sme v letných táboroch dbali na zvýšenú osobnú a prevádzkovú hygienu. Teda hygienické opatrenia, ktoré máme v táboroch  štandardne zavedené, budeme aplikovať aj naďalej spolu so zapracovanými odporúčaniami hlavného hygienika Slovenskej republiky.  

 

Prevádzkové a organizačné opatrenia

Počas tábora budeme okrem iného najmä:

- dôsledne vykonávať vstupný zdravotný filter u všetkých účastníkov tábora,

- uskutočňovať zvýšený zdravotný dohľad počas letného tábora,

- zabezpečovať a kontrolovať dôsledné dodržiavanie pravidiel osobnej hygieny aj prevádzkovej hygieny všetkých účastníkov tábora, hlavne umývanie a dezinfikovanie rúk.,

- dôsledná sanitácia priestorov a prostredia, t.j. prevádzková hygiena celkových priestorov tábory so zameraním na hygienické zariadenia a ich vybavenie (toaletný papier, mydlo, dezinfekcia),

- denne zabezpečovať upratovanie a použitím dezinfekčných prostriedkov s virucídnym účinkom,

- pravidelne vetrať všetky ubytovacie a prevádzkové priestory,

- pravidelne dezinfikovať všetky WC, umyvárne,

- pravidelne dezinfikovať jedáleň pred každým podávaním stravy,

- dôkladne dezinfikovať všetky priestory medzi jednotlivými turnusmi,

- zabezpečovať rozmiestnenie dezinfekčných prípravkov s virucídnym účinkom na dezinfekciu rúk do priestorov hygienických zariadení, jedálne, kuchyne a spoločenských miestností,

- zabezpečovať vhodné osobné ochranné pracovné pomôcky pre personál.

 

Zdravotné vyhlásenie rodiča

Zdravotné vyhlásenie predkladajú okrem detí aj všetky osoby, ktoré sa zúčastňujú v tábore, teda animátori, personál kuchyne, personál zabezpečujúci upratovanie, prípadne ďalšie osoby. Vyhlásenie nesmie byť staršie ako jeden deň pred začiatkom tábora.  

Vo vyhlásení sa uvádza:

a) že dieťa (alebo iná osoba zúčastnená na akcii) nejaví známky akútneho ochorenia (napríklad horúčky, zvracanie alebo hnačky),

 b) v priebehu 14 dní pred odchodom neprišlo dieťa (alebo iná osoba prítomná na akcii) do styku s osobou chorou na infekčné ochorenie, alebo podozrivou z nákazy a ani jemu, ani inému príslušníkovi rodiny, žijúcemu s ním v spoločnej domácnosti, nie je nariadené karanténne opatrenie.